Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Jsme rádi, že jste rozhodli zřídit účet na našem webovém portálu www.mojemesto.cz a využívat služeb, které nabízí. Předtím než dokončíte registraci, seznamte se, prosím, s těmito Všeobecnými podmínkami, které jsou závazné pro všechny Registrované uživatele.


I. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek www.mojemesto.cz (dále jen www.mojemesto.cz nebo „webové stránky“) je společnost Media Park s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 273 76 371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 109408 (dále jen „Media Park“ nebo „Provozovatel“).
1.2. Webové stránky www.mojemesto.cz jsou provozovány s cílem zajistit pro širokou veřejnost přístup k informacím o nabídce nejrůznějších služeb a aktivit, které je možno využít na území hlavního města Prahy a inspirovat k návštěvě konkrétních provozoven, zajímavých událostí a zážitkových míst (jako jsou restaurace, kavárny, bistra, bary a další stravovací zařízení, dále divadla, muzea, galerie a další kulturní instituce nebo zážitková místa jako ZOO, Botanická zahrada a další).

1.3. Webové stránky je možno prohlížet bez nutnosti registrace. Provozovatel nabízí zájemcům možnost zřídit si zdarma uživatelský účet a využít tak další doplňkové služby, za podmínek stanovených v těchto Všeobecných podmínkách (dále jen „Účet“). Jedná se především o služby spočívající v možnosti prezentovat v rámci svého Účtu svůj podnik, své služby a své aktivity, dělat si záznamy a poznámky ve svém Účtu, doplňovat na webové stránky vlastní informace, hodnocení, komentáře a fotografie, dostávat pravidelné emailové zprávy o novinkách a další (dále jen „Služby“).

1.4. Obsah webových stránek www.mojemesto.cz je do značné míry vytvářen či spoluvytvářen Registrovanými uživateli – viz definice níže, kterým společnost Media Park, jako jejich provozovatel, umožňuje na tyto webové stránky ukládat informace. Jedná se především
o informace subjektů, které prezentují na webových stránkách své podniky, služby, aktivity
a další a dále informace fyzických osob – návštěvníků webových stránek, které doplňují
své poznámky, zkušenosti, hodnocení ve vztahu k obsahu webových stránek apod. Vůči Registrovaným uživatelům, a jimi vkládanému obsahu je společnost Media Park v postavení poskytovatele služby, která spočívá v ukládání obsahu informací poskytovaných uživatelem (společnost Media Park je tedy takzvaný hosting provider). V souladu s ust. § 5 a násl. zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, neodpovídá společnost Media Park za obsah informací uložených na žádost Registrovaného uživatele a není povinna dohlížet na obsah přenášených nebo ukládaných informací ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.

II. Registrace
2.1. Zájemce o registraci vyplní a odešle registrační formulář dostupný na webových stránkách, za podmínek stanovených v tomto článku II. Všeobecných podmínek (dále jen „Registrovaný uživatel“).
2.2. Provést registraci může pouze fyzická osoba, která dovršila 15. (patnáctý) rok věku a má v tomto rozsahu způsobilost právně jednat, nebo právnická osoba.
2.3. Zájemce o zřízení Účtu je povinen uvést při registraci pravdivé a úplné údaje o své osobě. Údaje označené jako „povinné“ je zájemce povinen vyplnit, jinak nebude možné registraci dokončit, a tím tedy ani i užívat Služby. Ostatní údaje jsou zájemcem poskytovány dobrovolně. Veškeré údaje je možné kdykoli změnit nebo vymazat.
2.4. Každý zájemce o registraci je povinen seznámit se před dokončením registrace s těmito Všeobecnými podmínkami. Souhlas s Všeobecnými podmínkami vyjádří zájemce o registraci zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými podmínkami“, které je součástí registračního formuláře.
2.5. Okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném dokončení registrace vzniká smluvní vztah mezi Registrovaným uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Všeobecnými Podmínkami.

III. Práva a povinnosti Registrovaného uživatele
3.1. Registrovaný uživatel se zavazuje zajistit důvěrnost veškerých svých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Registrovaného uživatele do svého Účtu a tyto informace nesdělit žádné třetí osobě. V případě porušení této povinnosti nese Registrovaný uživatel plnou odpovědnost za škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla.
3.2. Poskytovatel neposkytuje Registrovanému uživateli žádné záruky za funkčnost a dostupnost webových stránek a poskytovaných Služeb. Poskytovatel se snaží vyvarovat poruch způsobených technickými chybami. Některý obsah na webových stránkách by však mohl být vytvořen nebo strukturován do souborů nebo formátů, které nejsou bezchybné, a Poskytovatel tak nemůže zaručit, že Služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která tím Registrovanému uživateli vznikne.
3.3. Poskytovatel je oprávněn ukončit, pozastavit nebo omezit poskytováni Služeb či změnit způsob jejich poskytování bez předchozího informování a/nebo souhlasu Registrovaného uživatele. Registrovaný uživatel bere na vědomí, že v důsledku ukončení, pozastavení, omezení či změny způsobu poskytování Služeb může ztratit dočasně či trvale přístup,
jak k obsahu Poskytovatele, tak i obsahu samotného Registrovaného uživatele. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která tím Registrovanému uživateli vznikne.
3.4. Poskytovatel neprovádí zálohu obsahu vloženého Registrovaným uživatelem a není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, způsobenou ztrátou takového obsahu. Zálohu obsahu umístěného na webových stránkách si zajišťuje Registrovaný uživatel svými vlastními prostředky.
3.5. Registrovaný uživatel plně odpovídá za svou činnost a všechen obsah, který vkládá na webové stránky www.mojemesto.cz. Registrovaný uživatel se zavazuje, že jeho činnost a jím vkládaný obsah nebudou v rozporu s právními přepisy a nebudou porušovat práva třetích osob. Registrovaný uživatel není oprávněn využívat webové stránky www.mojemesto.cz k šíření a zpřístupnění obsahu, který by mohl způsobit škodu třetím osobám či jakkoli zasáhnout do jejich práv.
3.6. Vzhledem k výše uvedenému Registrovaný uživatel zejména nesmí:
– užívat kteroukoli Službu Poskytovatele v rozporu s těmito Všeobecnými podmínkami;
– získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Registrovaných uživatelů;
– modifikovat, blokovat či jinak měnit jakoukoliv Službu, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu; chod nebo data Služeb;
– jakkoli komerčně využívat obsah webových stránek nebo Služby;
– pokusit se jednat kterýmkoli zde zakázaným nebo protizákonným způsobem;
– Registrovanému uživateli se dále výslovně zakazuje vkládat na webové stránky obsah, který zejména:
• porušuje autorská práva, práva související s právem autorským, práva k ochranné známce,
• obchodní jméno, chráněné označení původu nebo práva průmyslová,
• podněcuje k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, hanobí národ, etnické skupiny, rasy a přesvědčení,
• podporuje nebo propaguje hnutí prokazatelně směřující k potlačení práv a svobod člověka,
• podněcuje k trestnému činu, k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené zákonem, nebo schvaluje trestný čin,
• obsahuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá,
• zobrazuje týrání zvířete,
• umožní osobám mladším osmnácti let přístup k jakémukoliv pornografickému dílu, obsahují pornografická díla zobrazující dítě, styk se zvířetem nebo v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí,
• obsahuje nepravdivý údaj o třetí osobě, způsobilý značnou měrou ohrozit její vážnost, dobré jméno nebo pověst, poškodit ji v zaměstnání, narušit její rodinné vztahy nebo způsobit jí jinou vážnou újmu,
• vede k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s právními předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže,
• propaguje jakýmkoliv způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu s Poskytovatelem nebo obsahuje materiál způsobilý poškodit dobré jméno Poskytovatele.
3.7. Registrovaný uživatel se zavazuje nevkládat na webové stránky nepřesný nebo zavádějící či z jiných důvodů závadný nebo nevhodný obsah.
3.8. V případě, že Registrovaný uživatel poruší některou z povinností uvedenou v tomto článku III. Všeobecných podmínek, společnost Media Park je oprávněna zrušit nebo zablokovat jeho Účet a do budoucna mu zamezit ve vytvoření jiného uživatelského účtu. Pro vyloučení případných pochybností Poskytovatel výslovně stanoví, že je oprávněn Účet Registrovaného uživatele kdykoli zrušit či zablokovat, a to bez uvedení důvodu, aniž by o tom musel být Registrovaný uživatel předem informován či k tomu udělit souhlas. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která tím Registrovanému uživateli vznikne.
3.9. Snahou společnosti Media Park při provozování webových stránek www.mojemesto.cz je poskytování aktualizovaných a přesných informací. Bude-li společnost Media Park upozorněna na chyby či nesrovnalosti a bude-li to v jejích možnostech, bude se snažit vady odstranit. Společnost Media Park však vylučuje jakoukoli odpovědnost plynoucí z případné nepravdivosti či nesprávnosti údajů dostupných na webových stránkách.
3.10. Společnost Media Park je oprávněna odstranit, znepřístupnit či změnit obsah vložený Registrovaným uživatelem (např. odstranit fotografii či odstranit nebo upravit text), a to především v případě, že se bude odůvodněně domnívat, že obsah vložený Registrovaným uživatelem porušuje právní předpisy, zasahuje do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jakýchkoli jiných důvodů závadný nebo nevhodný. Pro vyloučení případných pochybností Poskytovatel výslovně stanoví, že je oprávněn odstranit, znepřístupnit či změnit obsah vložený Registrovaným uživatelem, a to bez uvedení důvodu, aniž by o tom musel být Registrovaný uživatel předem informován či k tomu udělit souhlas. Poskytovatel není odpovědný za případnou škodu nebo jakoukoliv jinou újmu, která tím Registrovanému uživateli vznikne.
3.11. V případě, že se Registrovaný uživatel, popřípadě jakýkoli návštěvník webových stránek www.mojemesto.cz bude domnívat, že určitý obsah porušuje právní předpisy, zasahuje
do práv třetích osob, je nesprávný, nepřesný nebo zavádějící či je z jiných důvodů závadný nebo nevhodný, informujte, prosím, bez prodlení o této skutečnosti společnost Media Park,
a to prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu: pomoc@mojemesto.cz.
3.12. Obsah nacházející se na webových stránkách www.mojemesto.cz nelze považovat za odborné informace ani odborné rady. V případě potřeby odborné rady se, prosím, obraťte na kvalifikovaného odborníka.
3.13. Webové stránky mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsah a způsob provozování nemá společnost Media Park žádný vliv, neručí za jejich obsah, správnost a nepřebírá za ně žádnou odpovědnost. Odkazují-li webové stránky na další webové stránky, pak je za obsah těchto webových stránek odpovědný jejich provozovatel, společnost Media Park za tento obsah neodpovídá.
3.14. Pokud není Účet užíván Registrovaným uživatelem déle než 2 roky zašle Poskytovatel Registrovanému uživateli na uvedenou emailovou adresu žádost o potvrzení, zda si přeje dále Účet využívat a o případné udělení souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů Registrovaného uživatele. Lhůta pro potvrzení a udělení souhlasu činí 2 měsíce s tím, že po jejím marném uplynutí bude Účet Poskytovatelem zrušen.

IV. Upozornění na ochrannou známku
Poskytovatel upozorňuje, že má registrovánu následující obrazovou ochrannou známku:

Toto označení je chráněno proti zneužití ochrannou známkou. V případě jejího zneužití budou podniknuty příslušné právní kroky.

V. Upozornění o ochraně autorských práv
Pro reprodukci nebo jakékoliv jiné užití textové či multimediální informace nacházející se
na webových stránkách www.mojemesto.cz (obrázky, audiovizuální záznamy, zvukové záznamy či jakýkoli jiný obsah), a to bez ohledu na skutečnost, zda je původcem těchto informací společnost Media Park, Registrovaný uživatel či jakákoliv třetí osoba, je vyžadován předchozí písemný souhlas společnosti Media Park. Není tedy dovoleno bez písemného souhlasu společnosti Media Park webové stránky (jejich obsah, zdrojový kód, zvuk, grafické prvky, obrázky, texty, grafické plochy atd.) jakkoliv dále kopírovat, zpracovávat, sdílet, měnit apod.

VI. Závěrečná ustanovení
6.1. Právní vztahy mezi společností Media Park a Registrovaným uživatelem neupravené těmito Všeobecnými podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími právními předpisy.
6.2. Ochrana osobních údajů Registrovaného uživatele je poskytována obecným nařízením
o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele je upraveno v samostatném dokumentu „Zpracování osobních údajů Registrovaného uživatele“, který je dostupný na webových stránkách www.mojemesto.cz.
6.3. Tyto Všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 7.10.2021. Společnost Media Park si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných podmínek. Každá nová verze Všeobecných podmínek je dostupná na webových stránkách www.mojemesto.cz a je označena datem účinnosti.

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo