Newsletter

Newsletter – informace o zpracování osobních údajů

 

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli registrovat k odběru newsletteru na našem webovém portálu www.mojemesto.cz. Seznamte se, prosím, před odesláním registrace nejprve
s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností Media Park s.r.o.

 

Společnost Media Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ a v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Media Park s.r.o.

se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 27376371

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
v oddílu C, vložce 109408

telefon: …………………..

email: pomoc@mojemesto.cz

 

 

V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz.

 

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Společnost Media Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jí budou poskytnuty, tedy v rozsahu:

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení
 • Kontaktní údaje: email
 • IP adresa

Společnost Media Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení, informujících o zboží a službách společnosti Media Park s.r.o. Souhlas se zasíláním těchto obchodních sdělení máte právo kdykoli odvolat, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz uvedený za tímto účelem v závěru každého jednotlivého obchodního sdělení (newsletteru) nebo zasláním žádosti emailem na pomoc@mojemesto.cz.

 

Účel a doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budou zpracovány na základě souhlasu ve smyslu čl. 6 odst. 1. písm. a) Nařízení.

 

Společnost Media Park s.r.o. bude zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání newsletteru po dobu 3 let od udělení souhlasu nebo do doby, než bude souhlas odvolán.

Předávání osobních údajů třetím osobám

 1. Osobní údaje mohou být v rámci zákonných mezí poskytnuty orgánům státní správy, například finančním úřadům, soudům, orgánům činným v trestním řízení.

 

 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou třetích osob, pomocí kterých zajišťujeme poskytování služeb zasílání newsletteru, jako jsou IT specialisté, právní kancelář, účetní kancelář. Předání osobních údajů bude vždy v souladu se zásadou minimalizace a pouze za konkrétním vyjádřeným účelem.

 

 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám za účelem nabízení služeb a zboží třetích osob.

 

 1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

 

 

Související informace o zpracování osobních údajů

 1. Subjekt osobních údajů je povinen poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný subjekt osobních údajů.

 

 1. Osobní údaje jsou zpracovávány v tištěné a v elektronické podobě a společnost Media Park s.r.o. neprovádí automatizované rozhodování či profilování.

 

 

Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media Park s.r.o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech:

 

1) právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, tedy Vaše právo získat na základě Vaší žádosti od společnosti Media Park s.r.o. informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány. Pokud Vaše osobní údaje zpracovávány jsou, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a zároveň máte právo získat následující informace:

 

 1. a) účely zpracování;

 

 1. b) kategorie dotčených osobních údajů;

 

 1. c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;

 

 1. d) plánovaná doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 

 1. e) existence práva požadovat od společnosti Media Park s.r.o. opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;

 

 1. f) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.;

 

 1. g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud je společnost Media Park s.r.o. nezískala od Vás;

 

 1. h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 Nařízení, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

 

2) právo požadovat opravu svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Media Park s.r.o. bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají; dále máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

3) právo požadovat výmaz svých osobních údajů, tedy právo, aby společnost Media Park s.r.o. bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

 1. a) Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

 

 1. b) pokud odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;

 

 1. c) vznesete námitky proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a nebudou existovat žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení;

 

 1. d) Vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

 

 1. e) Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na společnost Media Park s.r.o., jako na správce, vztahuje;

 

 1. f) Vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1. Nařízení.

 

4) právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, tedy právo, aby společnost Media Park s.r.o. omezila zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:

 

 1. a) pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby společnost Media Park s.r.o. mohla přesnost Vašich osobních údajů ověřit;

 

 1. b) zpracování je protiprávní a Vy odmítnete výmaz Vašich osobních údajů a místo toho budete žádat o omezení použití Vašich osobních údajů;

 

 1. c) pokud společnost Media Park s.r.o. již Vaše osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

 

 1. d) pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody společnosti Media Park s.r.o. převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

 

5) právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, tedy právo, získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl/a společnosti Media Park s.r.o., a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Media Park s.r.o. bránila, a to v případě, že:

 

 1. a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) Nařízení nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení; a

 

 1. b) zpracování se provádí automatizovaně.

 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů máte právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo společností Media Park s.r.o. správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

 

6) právo vznést námitku, tedy právo, z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 

– zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen, nebo

 

– zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

 

Vznesete-li námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, společnost Media Park s.r.o. nebude Vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

7) právo podat stížnost u dozorového úřadu, tedy u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, oficiální www: https://www.uoou.cz.

 

 

 

Přihlásit se MojeMěsto.cz

Vítejte v platformě Moje město, která pomáhá pražským podnikatelům a institucím získávat nové zákazníky a návštěvníky a Pražanům inspiraci kam se vydat za dobrým jídlem, zábavou či zajímavými zážitky. Nabízíme Vám ZDARMA zařazení Vašeho podniku, instituce či služby do našeho katalogu. Přihlásit se do Moje město Pro přidání místa musíte být nejdříve registrováni a přihlášeni.

Podrobnosti o účtu budou potvrzeny e -mailem. (Zkontrolujte i složku SPAM).

GDPR

PŘEČTĚTE SI A SEZNAMTE SE PROSÍM S INFORMACÍ, JAK PROBÍHÁ ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ: Správcem Vašich osobních údajů je společnost MEDIA PARK s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, IČ: 27376371, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 11148 , (dále jen „Správce“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy. Za účelem registrace budeme zpracovávat Váš e-mail, abychom Vám zabezpečili bezproblémové využívaní služeb našeho webového portálu. Ve svém profilu máte možnost nám kdykoliv volně sdělit následující údaje: • Identifikační údaje (jméno, příjmení) • Kontaktní údaje (adresa) Vyplněním a zasláním těchto údajů prostřednictvím elektronické služby nám udělíte svůj souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů. Svůj souhlas kdykoliv jednoduše odvoláte smazáním příslušných údajů ve svém profilu. Účelem zpracování je poskytování elektronické služby v podobě zřízení účtu na serveru Mojemesto.cz, který Vám umožní pohodlnější využívaní služeb webového portálu a zapojení se do soutěží provozovaných na našem portálu. Elektronická služba v podobě zřízení účtu je poskytována bezplatně na neomezenou dobu s tím, že máte možnost kdykoliv a bez udání důvodu svůj účet zrušit zasláním písemné žádosti na pomoc@mojemesto.cz Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb a zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb. Doba zpracování osobních údajů: po dobu registrace Vašeho účtu a po dobu tří let od jeho skončení. V případě, že udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude Správce dále zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu tří let od udělení souhlasu. Dále bychom Vás chtěli informovat, že zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu správce. Společnost Media PARK, s. r. o. má tedy možnost zasílat Vám na e-mail, i bez Vašeho souhlasu, informace o nových funkcionalitách webového portálu. Zasílání těchto informací můžete kdykoli odmítnout, a to kliknutím na příslušný výslovný odkaz v nabídce. Vaše osobní údaje nebudou předávány žádným třetím osobám s výjimkou • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu, marketingové analýzy a e-mailing Kontaktní údaje Správce: adresa: Bělehradská 299/132, 120 00 Praha, e-mail: pomoc@mojemesto.cz V případě jakýchkoli dotazů v oblasti ochrany osobních údajů nás přímo kontaktujte na emailové adrese: pomoc@mojemesto.cz Osobní údaje budou zpracovávány podle jejich povahy manuálně a/nebo automatizovaně. Ve vztahu ke zpracování Vašich osobní údajů společností Media park, s. r. o. bychom Vás dále chtěli informovat o Vašich následujících právech: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů; právo na přenositelnost Vašich osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Resetovat Vaše heslo